Program otwierania danych na lata 2021-2027 – ruszają prekonsultacje społeczne

Do 16 września 2020 roku trwają konsultacje społeczne Programu Otwierania Danych Publicznych 2021-2027

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ministerstwa Cyfryzacji: otwartedane@mc.gov.pl.

Tekst projektu: https://www.gov.pl/attachment/c42009a8-0354-43f9-88ca-3a057823c6bd

Formułujemy trzy główne uwagi do projektu Programu Otwierania Danych 2021-2027 (PODP)

1. Cel główny PODP – formuła przypomina cel poprzedniego PODP z 2016 roku, tyle że po liftingu. Naszym zdaniem tak sformułowany cel nie odpowiada współczesnym wyzwaniom, i jest zbyt zachowawczy. Warto dodać, że POPDP reguluje obszar kluczowy dla rozwoju polskiej gospodarki, bo dotyczy danych, czyli paliwa m.in. dla algorytmów sztucznej inteligencji. Tu potrzebna jest ambitna wizja realizowana przez realne i rozliczane cele.

2. Jednym z celów programu jest poprawa jakości danych. To dobrze bo to kluczowy czynnik i główna bariera otwierania danych. Jednak program nie definiuje poprawnie jakości i nie wskazuje sposobu jej pomiaru, a co za tym idzie nie określa narzędzia do rozliczania efektów działań. Jest to istotna wada poprzedniego PODP, która mimo naturalnych okoliczności i wcześniejszych zaleceń w obecnej propozycji PODP nie jest eliminowana.

3. Ze względu na rozmiar przydatność PODP jest ograniczona. PODP ma ponad 100 stron. Jest za obszerny, ma formę kalejdoskopu wniosków z innych opracowań i często słusznych wniosków autorów, które jednak nie zawsze są spójne. Niedociągnięcia merytoryczne należy skorygować. Nowy POPD, tak jak poprzedni, powinien mieć postać syntetycznych ok. 20 stron, zgodnie z zasadą „mniej znaczy więcej”, tak aby stanowił wygodne narzędzie do stosowania. Natomiast obszerną treść uzasadnień należy przenieść do załączników.