Wykład dra Możejewskiego o ponownym wykorzystaniu informacji w Polskiej Służbie Celnej

Seminarium4 października 2016r. w Senacie odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP dotyczące „Funkcjonowania Służby Celnej w Polsce”, którego współorganizatorem był także Instytut Otwartego Społeczeństwa.

Seminarium otworzył dr Piotr Benedykt Zientarski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP. Pierwszym wykładem na temat prawnych aspektów funkcjonowania Służby Celnej w Polsce była prelekcja prof. nzw. dr hab. Anny Gołębiowskiej, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Kolejne wystąpienie Czy możemy zwiększyć dochody budżetowe z akcyzy i podatku od towarów i usług o 50 mld zł? poprowadził prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. Dr inż. Maciej Możejewski, reprezentujący Instytut Otwartego Społeczeństwa, przedstawił Paradygmaty ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w Polskiej Służbie Celnej.

 

Seminarium

Organizatorem seminarium nt. funkcjonowania Służby Celnej w Polsce, które odbędzie się 4 października 2016 r. była Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Federacją Służb Mundurowych i Publicznych, Stowarzyszeniem Centrum Społecznej Demokracji oraz Instytutem Otwartego Społeczeństwa.

Rada programowa

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska, przewodnicząca, prodziekan ds. nauki WAiNS
dr Piotr Benedykt Zientarski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP
prof. nzw. dr hab. Paweł Kępka, J. M. Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król, dziekan WAiNS
prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
prof. nzw. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa
prof. nzw. dr hab. Paweł Sobczyk, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
prof. nzw. dr hab. Konrad Raczkowski, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk
dr Marek Woch, Prezes Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji
dr inż. Maciej Możejewski, Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa

Program seminarium

9:30 Rejestracja uczestników
10:00 Otwarcie seminarium

  • Marszałek Senatu
  • dr Piotr Benedykt Zientarski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP
  • prof. dr hab. Jan Szmidt, J. M. Rektor Politechniki Warszawskiej
  • bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, J. M. Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
  • prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król, dziekan WAiNS
  • prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska, prodziekan ds. nauki WAiNS
  • asp. szt. Grzegorz Nems, Przewodniczący Zarządu Głównego Związków Zawodowych Policjantów; Wiceprzewodniczący Federacji Służb Mundurowych i Publicznych
  • dr Marek Woch, Prezes Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji
  • dr inż. Maciej Możejewski, Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa
10.20 prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska, WAiNS, Administracja celna, jako element struktury administracji publicznej
10.30 prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Czy możemy zwiększyć dochody budżetowe z akcyzy i podatku od towarów i usług o 50 mld zł?
10.40 prof. nzw. dr hab. Konrad Raczkowski, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk, Stabilne finanse publiczne, jako filar i warunek odpowiedzialnego rozwoju
10.50 prof. nzw. dr hab. Paweł Sobczyk, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, Realizacja konstytucyjnej zasady równości na przykładzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r.
11.00 prof. nzw. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa, Rola i znaczenie Służby Celnej w strukturach państwa
11.10 dr inż. Maciej Możejewski, Instytut Otwartego Społeczeństwa, Paradygmaty ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w Polskiej Służbie Celnej
11.20 dr Andrzej Halicki, Przepisy wprowadzające Krajową Administrację Skarbową
11.30 dr Marek Łazewski, LDS Łazewski Depo i Wspólnicy sp.k., Służby celne w ochronie gospodarki opartej na wiedzy. Ochrona własności intelektualnej
11.40 Przerwa
12.10 rachm. Jolanta Haron, Wiceprzewodnicząca ZZ CELNICY PL, Historia Służby Celnej
12.20 dr Paweł Gojdycz, Kompetencje Służby Celnej w zakresie ochrony środowiska i nadzoru rynku w obrocie pozataryfowym
12.30 adw. Roland Szymczykiewicz, Status prawny funkcjonariuszy Służby Celnej a status funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych
12.40 podinsp. Piotr Tałałaj, Koordynator ds. CITES, Służba Celna chroni ginące gatunki
12.50 kom. Ireneusz Romański, Unijny kodeks celny – procedury celne i ich przebieg
13.00 nadkom. Wawrzyniec Smoleń, Służba Celna – Ochrona Praw Własności Intelektualnej
13.10 mł. asp. Anna Skaldawska, Rola Służby Celnej w ochronie zabytków
13.20 podkom. Maria Mrugała, Efekty zwalczania przestępczości przez Służbę Celną
13.30 rachm. Sławomir Siwy, Przewodniczący ZZ CELNICY PL, Służba Celna – możliwości pozyskania dodatkowych wpływów budżetowych
13.40 Sławomir Wysocki, Społeczna Akademia Nauk, Zarządzanie przez cele w Służbie Celnej – eksperckie spojrzenie z boku
13.50 Dyskusja i podsumowanie seminarium – wnioski de lege ferenda

 

Komitet organizacyjny

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska, WAiNS, przewodnicząca
dr Marek Woch, Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji, sekretarz
dr inż. Maciej Możejewski, Instytut Otwartego Społeczeństwa
mł. bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej